Wednesday, April 28, 2010

The Tuffar Phenomenon

Comrade Ibrahim on the Tuffar Phenomenon in Ba`albak.