Monday, November 26, 2007

"First Israeli store to open in Dubai" (thanks Amina)