Tuesday, December 25, 2012

Potato spokeswoman outed

"Wisconsin potato spokeswoman outed as prostitute". (thanks Laleh)